Přehled novinek

Změna sídla advokátní kanceláře

Vážení klienti, dovolujeme si Vás tímto informovat, že z důvodů neustálého zkvalitňování poskytovaných služeb a rostoucí agendy rozhodli jsme se přestěhovat kancelář do nových prostor v Praze v Dejvicích, ul. Na Hutích 661/9. Budeme se tak těšit na setkání v nových prostorách na uvedené adrese.

Nejvyšší soud podal výklad k ust. § 441 odst. 2 NOZ

Nejvyšší soud svým usnesením ze dne 27. listopadu snad alespoň částečně dopomohl k vyřešení dlouhodobě problematické otázky formy plné moci v případech, kdy se k právnímu jednání vyžaduje zvláštní forma, tedy nejtypičtěji forma notářského zápisu. Nejvyšší soud se tedy rozhodl ujednotit nestálou praxi a podal výklad k ustanovení § 441 odst. 2 nového občanského zákoníku, které stanoví, že pokud se pro právní jednání vyžaduje zvláštní forma, uděluje se v téže formě i plná moc.  Toto ustanovení působí značné problémy v praxi, především v oblasti práva obchodních korporací.

 

“Plná moc udělená k právnímu jednání, pro které zákon vyžaduje formu notářského zápisu o právním jednání, není neplatná pro nedostatek formy vyžadované zákonem, není-li pochyb o tom, kdo (která osoba) plnou moc udělil. V praxi to znamená, že i tehdy, je-li plná moc udělována k právnímu jednání, které musí mít formu notářského zápisu, postačí, je-li udělena písemně a je-li současně podpis zmocnitele úředně ověřen.”

 

Zdroj: Rozhodnutí Nevyššího soudu 29 Cdo 3919/2014 ze dne 27. listopadu 2014. In: Dostupné z:  http://www.nsoud.cz/

Společenská smlouva

S ohledem na skutečnost, že dne 1. 1. 2014 vstoupil v účinnost nový zákon o obchodních korporacích, bylo nutné pod sankcí zrušení obchodní společnosti nejpozději do dne 30. 6. 2014 přizpůsobit společenskou smlouvu, případně stanovy či zakladatelskou listinu veškerých obchodních korporací tomuto zákonu. Doporučujeme tedy s ohledem na pokročilý čas, aby se odpovědní zástupci obchodních společností postarali o podřízení právního postavení jejich společnosti zákonu o obchodních korporacích. Pro více informací kontaktujte naši kancelář zde.